نقشه های مرحله فاز 2

نقشه های مرحله فاز 2

گروه معماری مهراز با استفاده از نرم افزار رویت (Autodesk Revit) نقشه های  مرحله ( فاز 2(تهیه می نماییم، که جزئیات اجرائی را دقبق تر وبه حالت سه بعدی ارائه دهد.

 

 نقشه های  مرحله ( فاز 2  ( شامل :

1- نقشه محوطه (سایت پلان) با مقیاس حداقل 1:100 شامل اطلاعات زیر :
1-1-
علامت شمال
1-2-
موقعیت استقرار ساختمان ها ،خیابان ها، توقفگاه خودروها ومسیرهای عبور ومرور عابرین و وسایله نقلیه
1-3-
خطوط اصلی طرح معماری ، ترازها ورقوم ارتفاعی کف تمام شده خیابان ها وپیاده روها طبق نقشه مصوبه شهرداری
1-4-
اندازه گذاری کامل ابعاد وفواصل ساختمان ،زمین ،نورگیرها ،بر حسب متر طول وطبق نقشه مصوبه شهرداری
1-5-
درج محورها وعلامت مقاطع و درز انقطاع
1-6-
طرح اجرایی فضای سبز (حیاط سازی)وجزئیات مربوطه
1-7-
جزئیات طرح محوطه شامل : دیوارهای حائل ،دسترسی ها، محل دیزل ژنراتوراضطراری برق (چنانچه در محوطه است)

2-
نقشه طبقات به تفکیک هرطبقه ،با مقیاس حداقل (1:50)،شامل اطلاعات زیر :
2-1-
محورهای اصلی وفرعی ساختمانی وفواصل آنها بر حسب متر طول
2-2-
طرح معماری طبقه مورد نظر
2-3-
اندازه گذاری کامل طبقه مورد نظر وترازها با توجه به نقشه مصوب شهرداری
2-4-
مساحت وکاربری فضاها ی مختلف طرح ،همراه با نمایش وسایل مختلفی که می باید در محل های خاص نصب شوند(وسایل خدمات بهداشتی ،...،وسایل تاسیساتی)
2-5-
انطباق نقشه های سازه با طرح معماری (ستون ها ،بادبندها،درزهای انقطاع ،درزهای انبساط ،...)،با توجه به انواع مصالح مصرفی
2-6-
انطباق نقشه های تاسیسات برق ومکانیک با نقشه های معماری
2-7-
پله ها (ابعاد ،جهت ،تعداد ،پاگرد،...)
2-8-
ابعاد درب ها ، پنجره ها ومرجوعات دسته بندی درها وپنجره
2-9-
نقشه مربوط به سقف های کاذب وطبقه بالا با ذکر مصالح ونوع سقف وارتفاع مفید آن از کف
2-10-
خطوط نماینده جهت دید مقاطع
2-11-
مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی وبزرگنمایی سرویس ها ،آشپزخانه ها، پلکان وغیره

3-پلان خرپشته ،بامقیاس حداقل (1:50) شامل اطلاعات زیر:
3-1-
محورهای اصلی وفرعی ساختمان وفواصل آنها بر حسب متر طول
3-2-
رقوم ارتفاعی سطح
3-3-
اندازه گذاری کامل
3-4-
انطباق نقشه های سازه وتاسیسات با نقشه های معماری وملاحظات مربوطه
3-5-
مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی

4- نقشه بام ، با مقیاس حداقل (1:50) ،شامل اطلاعات زیر:
4-1-
محور های اصلی وفرعی ساختمانی وفواصل آنها برحسب متر طول
4-2-
رقوم های نماینده : ارتفاع سطح (ویا سطوح بام ها) ، ارتفاع دست اندازها
4-3-
اندازه گذاری کامل نقشه بام وجزییات اجرایی
4-4-
خطوط شیب بندی ، جهت ومیزان شیب
4-5-
ملاحظات سازه (درز انبساط ،...)وتاسیسات مکانیکی (هواکش ها ،دودکش ها، منبع انبساط ،...) وتاسیسات برقی (آنتن ها، مدارهای تغذیه،...)
4-6-
محل آبروها
4-7-
مصالح مصرفی وپوشش نهایی بام
4-8-
مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی

5-نقشه مقاطع طولی وعرضی،بامقیاس حداقل (1:50) شامل اطلاعات زیر:
5-1-
محورهای اصلی وفرعی ساختمانی
5-2-
ملاحظات مربوط به طرهای سازه ،تاسیسات برقی ومکانیکی
5-3-
اندازه گذاری کامل نقشه مقطع و جزییات اجرایی
5-4-
رقوم ارتفاعی پله ها و پاگردها
5-6-
مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی ،بزرگنمایی برش دیوار ودسته بندی درب ها و پنجره ها

6- نقشه کلیه نما ها ،با مقیاس حداقل (1:50) شامل اطلاعات زیر:‍
6-1-
محورهای اصلی وفرعی ساختمانی
6-2-
رقوم ارتفاعی کف کلیه طبقات ،بام ویا بام ها
6-3-
اندازه گذاری نقشه نما یا نما ها و جزییات اجرایی در صورت لزوم
6-4-
نحوه انطباق با طرح و نقشه های سازه (ستون ها ،بادبندها،درزهای انبساط ،...)،درج انواع مصالح مصرفی وملاحظات مربوط به طرح های تاسیسات برقی و مکانیکی
6-5-
درب ها ، پنجره ها ومرجوعات دسته بندی درها وپنجره
6-6-
مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی

7- نقشه های مربوط به جزییات اجرایی فضاها وجزییات ساختمانی وجدول نازک کاری ، مقیاس حسب مورد( 1:25 الی 1:1)
7-1-
ترسیم برش دیوار(wall section) از روی پی لغایت بام شامل اندازه گذاری کامل‏، تراز طبقات و مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی
7-2-
مقطع پلکان ها وپلان های آنها با ذکر تراز های مربوطه ، اندازه گذاری و مرجوعات مربوط به جزییات اجرایی
7-3-
نقشه ها ، مقاطع و نماهای داخلی با اندازه های لازم در مورد فضاهای بهداشتی ، آشپزخانه ها شامل اطلاعات مربوط به محل ومشخصات و مشخصات استقرار وسایل (گاز ،یخچال، سینک ، لباسشویی وغیره ) ونوع ونحوه بکارگیری مصالح ساختمانی (نازک کاری) وسایر جزییات ساختمانی ذیربط (عایق کاری ها ،...)
7-4-
جزییات مربوط به سقف های کاذب
7-5-
نقشه درب وپنجره ها با ذکر جنس وتعداد آنها
7-6-
جزییات و جداول دسته بندی انواع درها و پنجره های بکار رفته در طرح
7-7-
جزییات مربوط به درز انبساط در کلیه محل های لازم
7-8-
جزییات مربوط به دیوارهای حائل محوطه و رمپ
7-9-
جزییات نصب سنگ در نما (چنانچه در نما سازی از سنگ استفاده می گردد)
7-10-
جداول نازک کاری شامل اطلاعات مربوط به دیوارها ، سقف ، سقف های کاذب، انواع کفسازی ، ازاره ، قرنیز و...